Vilkår for deltagelse på FSG-aktiviteter

Påmelding

Flere av arrangementene våre har begrenset antall deltagere, og noen aktiviteter har også krav til deltakerne. Generelt er det førstemann til mølla etter at påmelding er åpnet, men med to viktige unntak: 1. DNT-medlemmer har forrang foran ikke-medlemmer. 2. Ansvarlig turleder/instruktør kan avvise en deltaker basert på manglende evne til å gjennomføre aktiviteten (se mer om dette under neste avsnitt).

Deltakerens ansvar
Deltakerne plikter å lese programmet grundig og vurdere om hun/han er fysisk/psykisk i stand til å delta på arrangementet, uten belastninger for seg selv eller andre. Hvis en deltaker er klar over at helsetilstanden ikke er god, er hun/han forpliktet til å konsultere lege. Deltakerne må ha med seg klær/utstyr som egner seg for turen. Deltakerne forplikter seg til å rette seg etter turlederens anvisninger. Dersom deltakeren ikke tilfredsstiller de fysiske/psykiske krav som stilles, eller møter fram med mangelfullt utstyr, kan hun/han nektes å delta eller utelukkes fra resten av turen. 

Forsikring
Deltakelse skjer på eget ansvar. Fjellsportgruppa og Troms Turlag (FSG/TT) påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under arrangementene. Unntak er ansvar på grunn av uaktsomhet hos arrangør/turledere/instruktører, slik dette påhviler etter gjeldende lovgivning. Vi anbefaler deltakerne å tegne reise/ulykkesforsikring. Medlemmer av norsk folketrygd med bostedsadresse i Norge bør ha en kombinert reise-/ulykkesforsikring. De fleste helårs reiseforsikringer inneholder også en avbestillingsforsikring. Deltakerne må snarest mulig gi beskjed til arrangør om sykdom eller andre uforutsette ting som gjør at man blir forhindret til å delta.

Avbrudd fra deltaker
Hvis en deltaker må avbryte et arrangement, er FSG/TT ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private reiseforsikring.

Avlysning av arrangement
FSG/TT kan avlyse aktiviteten på grunn av force majeure, vanskelige tur- og føreforhold, for få påmeldinger, mangel på turleder/instruktør eller lignende Ved avlysning skal arrangøren av aktiviteten, underrette deltakerne så snart som mulig. Deltakerne er ikke økonomisk ansvarlig ved avlysning.

Endring av arrangement

FSG/TT skal, hvis mulig, gjennomføre arrangementet i henhold til programmet. Det tas forbehold om at programmet kan måtte endres på grunn av endringer i rutetider, endrede åpningstider for overnattingssteder eller særlige forhold som gjør det vanskelig å gjennomføre turen som planlagt. Hvis mulig skal arrangøren meddele eventuelle vesentlige endringer før avreise. Slike endringer gir deltakeren rett til å trekke seg fra arrangementet. I tilfelle endringer må gjøres i løpet av arrangementet, skal turlederen/arrangøren underrette deltakerne så snart som mulig.

Kostnader og refusjon

De fleste av FSGs arrangementer er gratis. Vær oppmerksom på at det for disse ofte likevel må påregnes transportkostnader. Deltagerne skal samlet også dekke turleders kostnader.

Fjellsportsgruppas turer og kurs er populære og andre deltagere kan stå på venteliste. Gi derfor beskjed så tidlig som mulig dersom du vet at du likevel ikke kan delta på et arrangement du er påmeldt. For avmelding fra betalte arrangement gjelder følgende regler for refusjon:

  • Avmelding mer enn 10 dager før: Full refusjon
  • Avmelding 3 til 10 dager før: Halv refusjon
  • Avmelding 1 til 2 dager før: Ingen refusjon

Fordi det blir litt ekstraarbeid trekkes det 50kr i administrasjonsgebyr fra refundert beløp ved avmelding.

Bilder
På arrangementer i regi av FSG kan det bli tatt bilder av deltakerne. Disse bildene kan bli benyttet i DNTs publikasjoner, egne internettsider og kontoer på sosiale medier. Hvis du ikke ønsker å bli fotografert, vennligst gi beskjed til den som leder arrangementet.

Klager
Turleder/instruktør skal straks underrettes om eventuelle klager. Skriftlig redegjørelse og eventuelle krav om erstatning skal sendes DNT-arrangør snarest mulig og senest en måned etter at arrangementet er avsluttet.